عرفان - بخش اول - شامانيسم

مولف : مهندس جلال الدين آشتيانی - چاپ دوم - سال 1376 - تيتراژ : 2000 نسخه - تعداد صفحات : 322

                            

عرفان در ادبيات ايران از قديم مورد توجه خاص قرار داشته و نام عارف پيوسته به گونه ای با احترام و ستايش همراه بوده است . در جامعه کنونی ايران،" عرفان " واژه ای بسيار آشنا به نظر می رسد و معمولاً هر مفهومی را بخواهند معنوی و بزرگ جلوه دهند و ادراک يا حالتی را برتر ارائه نمايند ، آن را عرفانی می نامند . مانند موسيقی عرفانی ، شعر عرفانی ، مسلوک عرفانی و .........

کتاب حاضر شامل دو مبحث عمده است  " گنوستی سيزم " که نزديکترين واژه در ادبيات قديم غرب است و به معنای شناخت باطنی يا همان معرفت بکار برده می شده است . اين مذهب در اوايل مسيحيت بوجود آمد و پيروان آن معتقد بودند که بوسيله معرفت باطنی و شهودی می توان به حقيقت دست يافت .

بخش ديگر " ميستی سيزم " می باشد . اصطلاحی است که در ادبيات يونان رواج داشته و برای مذاهب و جهان بينی هايی بود که به شکلی درون نگری و مراقبه و مکاشفه را وسيله درک کشف حقيقت و رستگاری نهايی می دانستند .

 

 

عرفان - بخش دوم - مذاهب اسراری

مولف : مهندس جلال الدين آشتيانی - چاپ دوم - سال 1375 - تيتراژ: 2000 نسخه - تعداد صفحات : 432

 

مذاهب اسراری در جوامع پيشرفته ای که با دين و حکومت و تشکيلات اجتماعی آشنا بوده اند شکل گرفته است . در اين جوامع مذهب فقط برای رفع مشکلات روزانه نبوده و انسان به مرحله بسيار دورتری می انديشيد و سعادت و سلامت پس از مرگ و حتی فنا ناپذيری و بی مرگی را هدف قرار داده و برای رسيدن به اين هدف از خدايان و ارواح و ازآداب رمزی و اسراری کمک می گرفته است .

در بررسی هايی که درباره مذاهب اسراری بعمل آمده متاسفانه اغلب يا از تجزيه و تحليل ريشه ای چشم پوشيده و مطالب بصورت کلی در قالب روايات سرگرم کننده بيان می شوند و يا مسائل بسيار تخصصی و يک جهتی ويژه خبرگان و اساتيد مطرح می گردد .

نويسنده اين کتاب معتقد است که برای نجات و رستگاری بشر قرن بيست و يکم بايد به فکر يافتن طرز تفکر و آموزش نوينی بود که بيشتر به وقايع توجه داشته و با پند گرفتن از اشتباهات و کوردليهای گذشته باورهای مذهبی و اجتماعی را از ديد منافع و مصالح انسانی بسنجند .

برای آشنايی به اين راه ميانه بررسی بی پرده و واقع گرايانه آراء و عقايد ضروری است . کوششهای پنجاه ساله اينجانب همه در اين مسير بوده است که تا حد امکان به يافتن اين راه يا راهها کمک کند .  

 

 

عرفان - بخش سوم - مذاهب هندی ، وداها

مولف : مهندس جلاالدين آشتيانی - چاپ اول - سال 1375 - تيتراژ: 2000 نسخه - تعداد صفحات : 320

         

اين کتاب گزارشها ، پژوهشها همراه با مشاهدات و متالعات پنجاه ساله بوده و برای کسانی که در مورد اديان و مذاهب هندی تحقيق يا مطالعه می کنند کتاب پر باری می باشد .

مذاهب هندی به شکل باستانی خود هنوز هم در جهان دارای پيروانی بوده و در اين زمينه پلی بين عهد باستان وعصر حاضر را تشکيل می دهد .

در ابتدای کتاب عرفان بخش سوم مطالبی پيرامون تاريخ تمدن سرزمين هند و آثار و کشفيات تاريخی در سرودهای مذهبی باستانی هند بيان شده و سپس درباره مذهب هندو ، وداهای چهارگانه ، تاريخ وداها ، نقش آداب مذهبی در هندو، سحر و جادو در وداها و آداب و اخلاق ودايی مطالبی به رشته تحرير درآمده است .

 

 

عرفان - بخش چهارم - مذاهب هندی ، ودانتا

مولف : مهندس جلال الدين آشتيانی - چاپ اول - سال 1375 - تيتراژ: 2000 نسخه - تعداد صفحات : 342

 

برای آنکه بتوان به سوی يک همزيستی شايسته توام با آرامش گام برداشت و از برخورد و کينه جلوگيری کرد بهتراست انسانها به دين و مذهب يکديگر نگرشی داشته باشند .

در اين کتاب که از سری مجموعه کتابهای تجزيه و تحليل افکار بشر می باشد در مورد ودانتا که يکی از مذاهب هندی است بحث گرديده و سپس در مورد اوپا نيشاد ، زندگی پس از مرگ در مذهب ودانتا ، خواب و رستگاری در مکشا ، ترک دنيا در مذهب اوپانيشاد و توضيحاتی در مورد مايا ، شنکر ، مدهو ، رامانوجه و طبقات مختلف در اوپانيشاد ، خدا در گيتا ، رهايی در گيتا ، طبقات در گيتا و کناره گيری و ترک دنيا در گيتا و در پايان کتاب بررسی اجمالی در مورد مذهب ودانتا می باشد .

 

 

عرفان - بخش پنجم - بوديسم ، جينيسم

مولف : مهندس جلال الدين آشتيانی - چاپ اول - سال 1377 - تيتراژ: 3000 نسخه - تعداد صفحات : 664

                  

کتاب عرفان بخش پنجم که بوديسم و جينيسم نام گرفته از مجموعه 5 جلدی کتاب عرفان می باشد .

بوديسم و جينيسم مانند ديگر باورهای مردم هند بر پايه کيش هندو رشد کرده و از آن مايه گرفته است . پژوهشگران معتقدند بوديسم بر باورهای ابتدايی و خام مردم هند رشد کرده و بيشترين بخش آن پس از بودا شکل گرفته و از طرفی عده ای ديگر می کوشند از سخنانی که به بودا می بندند فلسفه برترين و جاودانه را کشف کنند .

 

 

 

 

بازگشت