:حقوق و مباحث حقوق ، قوانين

شابك

سال چاپ

قيمت به ريال

نويسنده / مترجم

نام كتاب

1-060-325-964

1379

37500

دكتر ناصر كاتوزيان

كليات حقوق جلد 1 و 2

1-83-5735-964

1377

145000

دكتر ناصر كاتوزيان

فلسفه حقوق جلد 1 تا 3

6-31-5735-964

1378

50000

دكتر ناصر كاتوزيان

حقوق مدنی خانواده جلد 1 تا 2

6-10-5735-964

1380

173000

دكتر ناصر كاتوزيان

حقوق مدني قراردادها جلد 1تا 5

۹۶۴-۵۷۳۵-۰۵-x

1379

32000

دكتر ناصر كاتوزيان

اعمال حقوقی ـ دوره مقدماتی

4-73-5735-964

1378

20000

دكتر ناصر كاتوزيان

وقايع حقوقی ـ دوره مقدماتی

8-06-5735-964

1378

102000

دكتر ناصر كاتوزيان

حقوق مدنی ، عقود معين جلد 1 تا 4

3-03-5735-964

1380

25000

دكتر ناصر كاتوزيان

مقدمه علم حقوق

1-39-6352-964

1377

14000

دكتر ناصر كاتوزيان

نقد و توجيه رويه قضائی

7-53-6352-964

1378

18000

دكتر ناصر كاتوزيان

شفعه ، وصيت ، ارث

 

1379

20000

دكتر ناصر كاتوزيان

مبانی حقوق عمومی

9-41-5986-964

1380

35000

دكتر ناصر كاتوزيان

درسهايی از عقود معين 1 و 2

 

1380

40000

دكتر ناصر كاتوزيان

قانون مدنی در نظم حقوقی كنونی

 

1379

22500

دكتر محمد صقری

حقوق بازرگانی ـ ورشكستگی

7-46-5735-964

1380

52500

دكتر محمد صقری

حقوق بازرگانی ـ اسناد جلد 1 و 2

2-101-325-964

1380

25000

دکتر محمد صقری

حقوق بازرگانی اسناد(گزیده آموزشی)

1-043-325-964

1380

زيرچاپ

دكتر محمد صقری

حقوق بازرگانی ورشكستگی گزيده آموزشی

2-082-325-964

1379

15000

جعفر بوشهری

حقوق جزا ـ اصول و مسائل

2-115-325-964

1381

35000

دکتر جعفر بوشهری

حقوق جزا دعاوی جزیی

 

1375

6800

عبدالرحمن رسولی

نمونه آراء‌محاكم دادگستری ايران

3-65-5735-964

1377

7500

ابراهيم سلطانی لرگانی

مجموعه تستهای حقوق ثبت

1-21-5735-964

1377

8000

دكتر امير حسين شيخ نيا

ادله اثبات دعوی

7-3-90153-964

1377

5500

شهرام سلطانی لرگانی

مجموعه قوانين اساسی ـ مدنی

2-90153-964

1377

4000

شهرام سلطانی لرگانی

قانون مدنی

7-46-5735-964

1382

45000

دکتر سید خلیل خلیلیان

دعاوی حقوقی ایران و آمریکا

3-011-325-964

1382

55000

دکتر ناصر کاتوزیان

حقوق مدنی، عقود معین

9-31-5735-  964( دوره )

1382

45000

دکتر ناصر کاتوزیان

حقوق مدنی، خانواده، جلد اول

9-31-5735-964 ( دوره )

1378

22500

دکتر ناصر کاتوزیان

حقوق مدنی، خانواده، جلد دوم

x-139-325-964

1382

16500

مجید غمامی ( با مقدمه ای از دکتر ناصر کاتوزیان )

قابلیت پیش بینی ضرر در مسؤولیت مدنی

5-136-325-964

1382

25000

محسن ایزانلو ( با مقدمه ای از دکتر ناصر کاتوزیان )

شروط  محدود کننده و ساقط کننده مسؤولیت در قراردادها

964-325-147-0

1383

22500 حسن جعفري تبار مباني فلسفي تفسير حقوقي

964-325-148-9

1383

15000

دكتر جعفر بوشهري

حقوق جزا،جبران خسارات

9-2-90153-964

1377

2500

شهرام سلطانی لرگانی

قانون اساسی